Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej, Towarowej

 

BURMISTRZ MIASTA KOŁA       
IP.6722.5.2016

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej, Towarowej.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXIII/230/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej, Towarowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05 października 2017 r. do 26 października 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ulicy Mickiewicza 12, w godzinach od 8.00 do 15.00 (pokój nr 107).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 14.30 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło (pokój nr 10).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Koła, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2017 r. jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Koła.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Koło. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Z up. Burmistrza
/-/ Elżbieta Modrzejewska
Zastępca Burmistrza

Załączniki

PROJEKT uchwały Rady Miejskiej w Kole w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i Towarowej (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kole w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i Towarowej (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i Towarowej (680.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik graficzny do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kole w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i Towarowej (2.1MB) Zapisz dokument  

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".