Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości na 2018 rok

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm./,
- Uchwała Nr XXIX/291/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6441/.

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole - wymiar podatku /pokój nr 9/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 7 i kasa/.

Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Koło:

1/ od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,58 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł  od 1m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego – 2,98 zł od 1 m2;

2/ od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,12 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3/ od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 powołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

1/ Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj.: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole:

Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Kole
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871 

2/ Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać, bez wezwania, podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia - za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole:

Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Kole
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXIX/291/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6441/. (263.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (140.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".