Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej - część II

 

IP.6722.6.2018
Koło, dnia 27.08.2019 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŁA
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej – część II


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945 ze zm.), art.  39  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  3 października  2008   r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały nr LV/519/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej – część II wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05 września do 04 października 2019 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kole, przy ul. Mickiewicza 12, 62-200 Koło (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01 października 2019 r.
o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 24 października 2019 r.:
• pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło,
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12, 62-600 (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@kolo.pl.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Koła.

Z- ca Burmistrza Miasta Koła
Lech Brzeziński

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miejska Koła, z siedzibą w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, tel. 63 26 27 503, um@kolo.pl,
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres iodo@kolo.pl oraz nr tel.: 63 26 27 590,
4. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora.

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej - część II (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do Projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej - część II (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koła w rejonie ulicy Klonowej - część II (640.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koła w rejonie ulicy Klonowej - część II (350.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koła w rejonie ulicy Klonowej - część II (192.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".