Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: "budowa rozdzielczej sieci cieplnej".

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

 

IP.6733.4.2019                                                                                                      

Koło, dn. 22.10.2019 r.

 

                                                                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w dniu 18 października 2019 r. zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o., ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: budowa rozdzielczej sieci cieplnej”.

 

Lokalizacja:

województwo wielkopolskie

Koło, ul. Konarskiego i ul. Wyspiańskiego

działka nr 161 ark. mapy 41  – pas drogowy ul. Wyspiańskiego,

działka nr 68 ark. mapy 40 – pas drogowy ul. Konarskiego.

    

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godz. od 800 do 1500.

 

                                                                                                

                                                                                                  Z-ca Burmistrza Miasta Koła

                                                                                                                     Lech Brzeziński

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

1.          Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą:    ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.

2.         Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.

4.         Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.         Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.

6.         Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.

7.         Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

8.         W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

9.         Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.      W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".