Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 28.08.2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultu (387.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. - wykonanie planu wg stanu na 30 czerwca 2014 r. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Koła wg stanu na 30 czerwca 2014 r. (351kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (328.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (180.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (141.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (200.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. - wykonanie na 30 czerwca 2014 r. (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2014 roku (8.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2014 r. (304.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2014 r. (468.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2014 r. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2014 r. (115.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2014 r. (125.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r. (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 r. (317.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 r. (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r. (83.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 r. (291.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 r. (266.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 r. (292.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r. (291.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 (204.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 (304.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 (204.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 (768.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 (895.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 (246.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 (146.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 (312kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 (175.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014 r. (144.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0953/38/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Miasta Koła (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2014, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014 oraz info (390.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu wydatków budżetu (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonanie planu dochodów budżetu państwa (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku (342.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok (553.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinanso (244.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku (180.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku (240.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku (177.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2015 r. - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2014 roku (295.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2014 rok (9.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2014 rok (288.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2014 rok (691.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2014 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2014 roku (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0954/57/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za 2014 rok wraz (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielona pomoc publiczna w 2014 roku (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym w 2014 r., dot. zadłużenia z tytułu czynszu i świadczeń oraz należnych odsetek za zwłokę (596.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".