Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2015

Załączniki

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 r. (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 r. (317.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 r. (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r. (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 r. (348.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 r. (276.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 r. (348.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r. (347.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 (124.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 (304.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 (257.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 (256.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 (848.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 (949.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 (992.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 (360.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2015 roku (330.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 (232.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2015 r. (200.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2015 r. (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2015 r. (191.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w III kwartale 2015 r. (424.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0951/29/D/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2015 rok (295kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0953/49/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku Miasta Koła (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.156.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28.08.2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do (9.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OZ.0050.157.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28.08.2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (12.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. - wykonanie na 30 czerwca 2015 r. (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (648.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2015 roku (252kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (973.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2015 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (490.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (461kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r. (437.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2015 roku (23.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2015 r. (901.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2015 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2015 r. (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2015, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za (914.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu wydatków budżetu (8.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2015 roku (517.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2015 roku (243.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31 grudni (690.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinan (339.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku (328.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku (364.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 r. - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2015 roku (403.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2015 rok (18.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2015 rok (590.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2015 rok (1010.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2015 rok (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2015 roku (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".