Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2016

Załączniki

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 r. (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 r. (888.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 r. (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r. (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 r. (348.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 r. (782.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 r. (349.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r. (348.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 (256.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 (844.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 (257.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 (257.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 (880.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 (1007.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 (1022.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 (12.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 (357.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 (991.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 (232.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 roku (200.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2016 roku (330.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2016 r. (240.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2016 r. (128.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOREKTA - Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2016 r. (297kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w III kwartale 2016 r. (134.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w IV kwartale 2016 r. (116.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOREKTA - Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w IV kwartale 2016 r. (250kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielona pomoc publiczna w 2016 roku (734.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.117.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.118.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in (831.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. (9.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. - wykonanie na 30 czerwca 2016 r. (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (804.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2016 roku (206kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (790.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2016 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (363.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (402.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r. (358.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2016 roku (19.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2016 r. (689.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2016 r. (787.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2016 r. (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2016, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za (880.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Wykonanie planu wydatków budżetu (9.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2016 roku (769.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2016 roku (181kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31 grudnia 2016 roku (797.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinan (323.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 roku (353.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku (416.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 r. - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2016 roku (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2016 rok (19.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2016 rok (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2016 rok (848.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2016 rok (717.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2016 roku (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0953/52/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku Miasta Koła (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0954/60/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za 2016 r. wraz z (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła (699.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".