Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Marzec 2018

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Koła prowadzenia niektórych spraw Miasta Koła w swoim imieniu (214.4kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.27.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości (4.2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok (3.4MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.29.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (347.5kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.30.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (347.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.31.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sienkiewicza (341kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.32.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Gminy Miejskiej Koło na okres do trzech lat (1.2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.33.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości (222kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok (1.2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.35.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Ko (314.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.36.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i proporcji sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczenia podatku od towarów i usług (1.6MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.37.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Marioli Nowickiej (325.6kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.38.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole (245.6kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2017, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za (745.7kB)    
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu (5.5MB)    
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r.- Wykonanie planu wydatków budżetu (10.8MB)    
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (2.4MB)    
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku (953.9kB)    
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r.- Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2017 roku (209.9kB)    
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku (992.1kB)    
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r.- Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinans (412.8kB)    
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku (413.5kB)    
Załącznik nr 9 do Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku (549.3kB)    
Załącznik nr 10 do Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2017 roku (2MB)    
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 rok (29.3MB)    
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2017 rok (1.9MB)    
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok (982.7kB)    
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2017 rok (2.2MB)    
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2017 roku (6MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.40.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania nowych członków do składu Komisji Przetargowej (230.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok (3MB)    
Źródło informacji:
Artur Zwierzyński - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-03-05 14:33:23
Ostatnia zmiana:
2018-04-05 11:10:48